Dansk Video Sikkerhed

Professionel Videoovervågning

Handelsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser


Nedenstående almindelige salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.


1. Tilbud og levering


Hvor andet ikke er aftalt, noteres alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser, og såvel prismæssigt som leveringsmæssigt under forbehold for strejke, lockout og andre forhold som vi ikke selv er herrer over, jf. punkt 8.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er opgivne leveringstider efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Kommer Sælger til den opfattelse, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sandsynlig, vil Køber modtage skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt tidspunktet hvor levering påregnes at kunne finde sted.

Såfremt Sælger ikke ser sig i stand til at levere det solgte i henhold til aftalt leveringstid, eller i henhold til en ifølge forudgående punkt forlænget leveringstid, har Køber ret til at hæve købet.

Eventuelle omkostninger, afgifter, gebyrer, løbende ydelser eller lignende til politi, teleselskab, internetudbydere, beredskabsvæsen eller offentlig myndighed er ikke omfattet af leverancen og er Sælger uvedkommende.

Sælgers ansvar for tab, Køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering kan aldrig overstige 50% af købesummen.


2. Tekniske oplysninger, produktinformationer m.v.


Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data, er omtrentlige og kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

3. Konstruktions- og funktionsændringer


Sælger forbeholder sig ret til før levering, uden forudgående meddelelse til Køber, at foretage sådanne ændringer i funktionaliteten, udførelse m.v., som vi måtte finde nødvendige.

Sådanne ændringer giver kun Køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt funktionalitet, udførelse m.v. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer, og heraf foranlediget hævning af købet berettiger ikke Køber til nogen skadeserstatning.4. Betaling


Sælgers betalingsbetingelser er som anført på fakturaen.

Ordrens montagepris (såfremt dette indgår) forudsætter, at arbejdsområdet er ryddet (typisk tilgængeligt for stige og montør), endvidere at montagen kan foregå i en kontinuerlig arbejdsgang. Eventuelle gener og ventetid vil blive faktureret særskilt. Vurdering af behovet for eventuel leje af lift påhviler sælger, idet alle arbejdsregler skal overholdes. Betaling for leje af lift påhviler Køber medmindre andet er beskrevet i ordrebekræftelsen/tilbud.
Montagen fordrer, at befæstningen finder sted i materiale, der er egnet. Væg og gulv skal være plane samt i lod og vage. Der tages forbehold for eventuelle skader i forbindelse med demontering, herunder eventuelle mur- og malerreparationer, samt beskadigelse af skjulte rør og el-installationer. Eventuelle skader anses som hændelige og Sælger påtager sig intet ansvar herfor. Eventuel udbedring/efterreparationer af væg, mur og lignende indgår ikke i leverancen, med mindre dette er specifikt beskrevet ordrebekræftelsen. Ved alle former for installationer er fremføring af fødestrøm 230 V uden for Sælgers leverance, med mindre andet er beskrevet i ordrebekræftelse/tilbud. Ethvert kabeltræk anses for at være den korteste vej og synlig installation. Montøren kan dog frit vælge andet. Ønskes skjult installation udføres dette på time basis og vil blive faktureret særskilt. Enhver form for eventuel nedgravning af kabler og kabelføring til andet udstyr er uden for Sælgers leverance.

Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælger, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen, med en rentesats svarende til 10% over den Danske Nationalbanks officielle udlånsrente. Leverancen forbliver Sælgers ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber må ikke sælge, pantsætte eller på anden måde foretage retslige dispositioner over leverancen, ligesom Køber er forpligtet til at holde denne forsikret mod tab ved skader, som kunden kan få dækket ved tegning af skadeforsikring i et forsikringsselskab. Forsikringen skal dække skader opstået ved hændelige begivenheder eller udefra kommende hændelser, for eksempel brand, indbrud, hærværk, vandskade, overlast, elektroniske forstyrrelser, lynskader eller lign.


5. Afhjælpning af mangler


Sælger påtager sig i en periode af 24 på hinanden følgende måneder, ved erhvervssalg dog 12 på hinanden følgende måneder, efter levering til førstebruger har fundet sted, uden ubegrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers eller producentens forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden vort skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes, uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.

Efter Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger uden forsinkelse afhjælpe manglen.

Kan Køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

Såfremt Sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal Køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

Ved fremsendelse til Køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, medmindre andet er aftalt, for Sælgers regning og risiko.

Mangelfulde dele som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition.

Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

Efter at risikoen for leverancen er gået over til Køber, har Sælger intet ansvar for mangler, ud over de forpligtelser der er fastsat ovenfor. Sælger fraskriver sig således ansvaret for ethvert indirekte tab, som for eksempel driftstab eller tidstab, manglen måtte have forvoldt Køber.


6. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse – produktansvar og øvrige forhold.


Forvolder en leverance fra Sælger skade, er Sælger ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser, begået af Sælger. Sælger har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste, tidstab, tab af elektroniske data eller noget andet indirekte tab.

Sælger har intet ansvar for Købers skader eller driftproblemer på Købers eksisterende IT infrastruktur, hardware, software eller netværk.

Sælger er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved transmissionsnettet.

Køber træffer, efter anvisning fra Sælger for optimal opnåelse af den ønskede funktionalitet, beslutning om placering af evt. overvågningsudstyr, sensorer mv. på Købers ejendom. I det omfang placeringen er i strid med privatretlige eller offentligretlige servitutter, lovgivning eller andre reguleringer og/eller rettigheder, er Sælger uden ansvar herfor, idet det påhviler Køber i enhver henseende at påse at sådanne overholdes.

Køber er ansvarlig for hvilke områder der omfattes af evt. overvågning, idet Køber tillige er ansvarlig for hvilke personer og episoder der optages. I det omfang Køber mødes med krav i denne henseende, er Sælger uden nogen form for ansvar.

Køber er i forbindelse med opbevaring af data, optagelser mv. ansvarlig for overholdelse af privatretlige eller offentligretlige servitutter, lovgivning herunder Persondataloven eller andre reguleringer og/eller rettigheder. I det omfang Køber mødes med krav i denne henseende, er Sælger uden nogen form for ansvar.

Sælger er ikke ansvarlig for pludselig manglende radiokommunikation mellem detektor og central.

Køber indestår for, at kundens eksisterende 230V installation er lovlig og har den nødvendige kapacitet til anlæggets installering.

I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Sælger i anledning af skade som påstås forvoldt af en fejl ved en af Sælgers leverancer.


7. Ansvarsfrihed force majeure


Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.


8. Afgørelse af tvistigheder værneting


Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne føjede bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Retten i Helsingør som værneting.